Slide 1
stichting voor Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

De Stichting OOK organiseert wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs zodanig dat scholen er rechtstreeks bij zijn betrokken en er ook meteen iets aan hebben.

Over stichting OOK

De stichting heeft ten doel

 • het organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voorzitter van het stichtingsbestuur is drs. M.P.M. van Loo.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken doordat de stichting de beschikking krijgt over onomkeerbaar geanonimiseerde digitale data van eLoo BV Het wetenschappelijk gesprek over de data-analyse wordt gefaciliteerd door het instellen van een wetenschappelijke adviesraad. In ruil voor het ter beschikking stellen van de data wordt eLoo BV geadviseerd over de validiteit van haar digitale tools.
De academische adviesraad wordt voorgezeten door dr. F. Geijsel,Geijsel (TIAS). De raad kent een wisselende samenstelling.

Projecten in uitvoering

NPO – Schoolscan

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenwerking met de Vereniging OMO voert de Stichting een landelijk onderzoek uit naar de effecten van de Corona-epidemie op de ontwikkeling jongeren (12-18, in het VO.  Dit onderzoek is wordt begeleid door de Academische Adviesraad van de Stichting OOK, tevens verantwoordelijk voor de gevalideerde vragenlijst.

De start van dit onderzoek vond plaats in 2021. In totaal zijn de vragenlijsten tot nu door ongeveer 60 scholen uitgezet en door ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders ingevuld. De resultaten zijn primair bedoeld voor de deelnemende scholen zelf, om inzicht te verkrijgen in hoe het met hun leerlingen ging en om die informatie te kunnen verwerken in het daaropvolgende NPO-schoolprogramma. De rapportages bleken in 2021 een goed beeld op te leveren van het welbevinden van leerlingen en de inzet van executieve functies bij hun leren en een signalerende functie te hebben voor het bepalen van welke leerlingen bepaalde achterstanden in het leerproces hadden opgelopen. 

In 2022 is het opnieuw mogelijk om deze vragenlijsten af te nemen. De vragenlijsten worden uitgezet en ingevuld via de School Enquête Tool (SET), de onderzoeksmodule van het digitale platform voor onderwijskwaliteit van eLoo. Het is voorzien dat afname van de NPO Schoolscan opnieuw gestart kan worden in mei 2022.

Omdat veel schoolleiders behoefte hadden aan diepgaandere analyses heeft eLoo inmiddels de analysemodule ontwikkeld. Daarmee zijn de Schoolscan-resultaten te analyseren op het niveau van bestuur, school, vestiging, opleiding, leerjaar, klas en leerling. Bovendien kunt u alle data met de analysemodule eenvoudig exporteren voor nog andere bewerkingen.

Planning en deelname
De Landelijke Monitoring-groep NPO

Op 19 januari j.l.  is de ‘Landelijke Monitoring-groep NPO’ opgestart. Onderwerpen van gesprek zijn:

 1. Inventariseren: welke ervaringen zijn opgedaan met het uitzetten van de SET/Schoolscan in 2021 en welke wensen en ideeën zijn daaruit wellicht voortgekomen?
 2. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse van de beschikbare data en welke interventies hebben scholen hierop gebaseerd?
 3. Is er behoefte aan verdere kennisdeling m.b.t. de afname van de Schoolscan en het formuleren, uitvoeren en evalueren van het NPO-Schoolplan?

Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur besloten dit onderzoek op landelijk niveau te subsidiëren. De opbrengsten zullen wij in elk geval ook delen via de Landelijke Monitoring-groep.  Ook scholen die vorig jaar niet deelnamen zijn welkom deel te nemen aan het vervolg in 2022 en 2023.

Het Schoolscan-project van eLoo i.s.m. de Stichting OOK en de Vereniging OMO kan een belangrijke bijdrage leveren aan de gezamenlijke aanpak van de problematiek die het gevolg is van de COVID-pandemie. De onderbouwing met relevante data van uw planvorming op school- en bestuursniveau is een eerste belangrijke stap. Deelname aan het landelijke onderzoek, gesubsidieerd door OCW, en aan de Landelijke Monitoring-groep zijn belangrijke vervolgstappen. Ik hoop u of uw organisatie op 19 januari te mogen verwelkomen.

Eerder uitgevoerde projecten

 1. In samenwerking met de Radboud Docenten Academie en onderzoeksbureau KBA onderzochten we – na de kwantitatieve opbrengst – ook de kwalitatieve data, die de resultante waren van een grootschalig onderzoek onder leerlingen in het VO naar hun beleving van afstandsonderwijs. 22.000 leerlingen werkten in het voorjaar van 2020 mee door een grote enquête in te vullen m.b.v. de SET.
  En zij stuurden er nog eens honderden pagina’s met opmerkingen, adviezen, suggesties, vragen en ideeën achteraan. Dit project werd financieel ondersteund door de VO Raad (Voortgezet Leren en VO Academie), door Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en door eLoo.
 2. Een ander vervolg van het onderzoek naar de kwaliteit en aard van het online onderwijs vond plaats door de inzet van de Online Module in de DOT die alle scholen met een licentie ter beschikking kregen vanaf april 2020.
 3. Gepersonaliseerde leerroutes ontwerpen is ingewikkeld en tijdrovend? Dat hoeft niet zo te zijn, mits we goed gebruik maken van digitale techniek. Eerder ontwierp eLoo daarvoor de Leerstofplanner, de LSP. Deze app wordt nu opnieuw gebouwd door ThiemeMeulenhoff, door eLoo geadviseerd en in samenwerking met een aantal vakgroepen in verschillende scholen in Nederland.
  Deze pilot beoogt te onderzoeken hoe het ontwerp van leerlijnen, lesplannen en studiewijzers zo eenvoudig mogelijk en met zo groot mogelijke keuzevrijheid voor zowel docenten en leerlingen kan gebeuren. We koppelen met de database van de SLO en garanderen dat de volgorde van leerdoelen correct en verantwoord is. Deze tool kan enorm helpen bij het uitvoeren van het Nationale Onderwijsplan!
  Aanmelden kan nog steeds: info@mathvanloo.nl.

Contact

Stichting OOK
Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit

vertegenwoordigd door de heer M.P.M. van Loo
1e Hogeweg 194
3707 HC Zeist

math@stichtingook.nl